TOPlist

KONTAKTY

TRIMOT s.r.o.
Dvořáčkova 1750
666 01 Tišnov
tel: +420 734 316 930
pech@trimot.cz
po - pá 8-16hod.
www.trimot.cz

Hutní materiál můžete objednat i po telefonu

 

 • S dotazy nás neváhejte kontaktovat.
 • Nosiče Vám nařežeme na míru.
 • Nabízíme pouze kvalitní hutní materiál.

 


 

 


NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Cena 381,00 Kč
skladem
Cena 18,70 Kč
skladem
Cena 68,30 Kč
skladem

ZBOŽÍ V AKCI

Cena 386,00 Kč
skladem
Cena 9,10 Kč
skladem
Cena 1 153,00 Kč
skladem

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 


 

internetového obchodu kari-site-roxory.cz.cz

Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané
  zboží v co nejkratším možném termínu a dodat na adresu kupujícího.
 2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné (viz. Bezpečnost
  a ochrana informací). Zasláním objednávky kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení společnosti TRIMOT s.r.o. Odběr informačních e-mailů lze zrušit.
 3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v
  případě, že o to písemně požádá.
 4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní
  svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 5. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit,
  stane-li se plnění nemožným, a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku Kupujícího (telefonicky nebo emailem) v případe zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku výrobku v katalogu výrobků uvedeném na internetové stránce Prodávajícího, a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky. Prodávající si též vyhrazuje právo neakceptovat objednávku Kupujícího v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku výrobku v katalogu výrobků, a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky. O neakceptaci objednávky z důvodu zjevné chyby bude Kupující informovaný telefonicky anebo emailem (který kupující uvedl při vyplňování elektronického objednávkového formuláře či uvedl při telefonickém objednání zboží).

Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující je povinen, v případě požadavku doručení zboží na dodací adresu,
  uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží
  doručeno.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně
  případné ceny za dodávku zboží.
 3. Kupující má právo zrušit odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od
  doručení. Kupujícímu bude v případě vrácení zboží vyplacena kupní cena vraceného
  zboží v plné výši.
 4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak
  písemnou formou viz. (Bezpečnost a ochrana informací).

Objednávka zboží

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu
  kari-site-roxory.cz.cz jsou považovány za závazné. Objednávka je zároveň návrhem
  kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení
  objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Kupní
  smlouva vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím. Podmínkou
  platnosti je vyplnění veškerých náležitostí objednávky. Místem dodání je adresa
  dodání zboží uvedená ve formuláři.
 2. V případě, že zákazník odebírá objednané zboží osobně a dochází k uzavření
  kupní smlouvy na prodejně, nejedná se o elektronickou komerci.
 3. Pro kupujícího platí ceny v době objednání. Ceny jsou uvedeny v Kč a jsou
  uváděny bez i včetně DPH 20%.
 4. Veškeré ceny zde uvedené jsou platné pouze při objednání prostřednictvím
  internetového obchodu.
 5. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou
  výši ceny objednaného zboží, včetně příp. expedičních a dopravních nákladů, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak (např. doprava zdarma). Dopravné je následně vyčísleno v objednávce a zasláno zákazníkovi na uvedený email, informace o expedici jsou zákazníkovi sděleny telefonicky.
 6. Cena dopravného pro zásilky je stanovena paušálně a uvedena u jednotlivých produktů.
 7. Při správném provedení objednávky Vám její přijetí potvrdí systém přiřazením
  čísla objednávky.

Bezpečnost a ochrana informací

 1. Veškerá data kupujícího, sdělena při objednávkách zboží, nebo při registraci
  jsou považována jako důvěrná a nebudou poskytnuta třetí osobě s výjimkou
  partnerů zajištujících distribuci a platební styk, kterými mohou být např.
  pošta, dopravní společnosti apod. (sdělení jména a adresy dodání).
 2. Používáním internetového obchodu prodávajícího kupující výhradně souhlasí se
  shromaždováním a používáním informací o jeho osobě a nákupech.
 3. Provozovatel prohlašuje, že s osobními údaji kupujícího bude nakládáno v
  souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů a budou použity pouze pro interní
  potřebu k obchodním účelům.

Dodání zboží

 1. Prodávající se zavazuje dodat zboží v co nejkratší možné době, po doručení
  platné objednávky.
 2. Místem plnění je adresa kupujícího uvedená ve formuláři objednávky,
  nezvolí-li si kupující osobní vyzvednutí zboží.
 3. Za dodání zboží se považuje jeho osobní převzetí kupujícím. Vlastnické právo
  ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení ceny a jeho fyzickým
  převzetím.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že se
  vyskytnou nepředvídatelné události. O delší dodací lhůtě je kupující neprodleně
  informován. Nedodá-li prodávající zboží ani v prokazatelně stanovené přiměřené
  lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit a to telefonicky nebo e-mailem.
 5. Zboží je dodáváno v běžných papírových či jinak obvyklých obalech, případně
  na paletách, nevyplývá-li z jeho povahy či z ujednání účastníků nároky na jiné
  požadavky.
 6. Ke každé zásilce bude přiložen daňový doklad - faktura, v případě přímých
  dodávek od výrobce, kdy není technicky možné přiložit k dodávce daňový doklad,
  bude zaslán příslušný doklad dodatečně do 14 dnů elektronicky, nebo písemně na
  adresu uvedenou objednávajícím. Prodávající je plátcem DPH.

Zrušení objednávky

 1. Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy do
  14 dní od převzetí zboží, a to bez udání důvodu - v souladu se zákonem č.
  367/2000 ze dne 14. září 2000. V takovém případě je kupující povinen:
  • o tom nejprve řádným písemně, nebo emailem informovat prodávajícího s
   uvedením čísla objednávky, data nákupu a případným číslem účtu či adresou pro
   vrácení peněz.
  • poté nepoužité a nepoškozené zboží se všemi prodejními doklady (kopiemi) o
   koupi zaslat na své náklady, nebo osobně doručit, (v původním nepoškozeném
   obalu, kompletní včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) na adresu
   prodávajícího.

  Vrácené zboží je kupující povinen zasílat výhradně doporučeně a pojištěné,
  prodávající neručí za jeho případnou ztrátu či poškození.

 2. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze za
  zboží zaslány prodávajícím složenkou na adresu kupujícího nebo převodem na účet
  kupujícího a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
 3. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající
  akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady
  odesílajícího zpět - Zrušení objednávky ze strany prodávajícího.
 4. V případě zrušení části objednávky si prodávající vyhrazuje právo změnit
  výši poplatku za přepravné.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku
  nebo její část v těchto případech:

  1. zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  2. změnila se výrazným způsobem cena
  3. zboží je momentálně doprodáno

   

 6. V případě, že tato situace nastane, se prodávající zavazuje, že bude
  neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu (náhrada
  objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, ...).

Nebezpečí škody na zboží

 1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží
  od prodávajícího, resp. od dopravce.

Platební podmínky

 1. Platba za dodané objednané zboží může být
  uskutečněna:

  • předem převodem na účet
  • vkladem na účet firmy na pobočce GE Money (zdarma)
  • v hotovosti na pokladně v sídle firmy

  Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem a dodacím listem.

 2. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Ceny jsou
  smluvní- dle zákona o cenách.

Záruka

 1. Prodávající poskytuje záruku na jednotlivá zboží specifikovaná ve faktuře
  nebo v jiném účetním dokladu a současně v příslušném dodacím listu. Nároky
  kupujícího ze záruky za jakost se řídí režimem obchodního zákoníku.
 2. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé použitím a instalací, které jsou v
  rozporu s návodem k obsluze nebo všeobecnými zásadami; za závady vzniklé
  nedodržením pokynů pro údržbu, provoz nebo obsluhu výrobku; na závady vzniklé
  nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním; neodborným nebo nepřiměřeným
  zacházením; provozem za jiných než výrobcem stanovených podmínek, resp.za
  neobvyklých podmínek; fyzickým poškozením; na závady vzniklé neodvratnou
  událostí (oheň,voda apod. ); povětrnostními vlivy; poškozením bleskem nebo
  elektrostatickým výbojem; nadměrným mechanickým opotřebením apod.
 3. Předmětem záručního plnění není rovněž běžná údržba, čištění a podobné úkony
  předepsané výrobcem v návodu k obsluze.
 4. Zboží lze užít jen k účelům uvedeným v návodech k použití.
 5. Od 1.1.2003 je v účinnosti zákon č. 136/2002 Sb., kterým se měním občanský
  zákoník. (Záruční doba spotřebního zboží je 24 měsíců. Za vadu je považováno to,
  co neodpovídá kvalitativnímu vymezení zboží, jež vyplývá z kupní smlouvy. Naopak
  nelze za vadu považovat případ, kdy výrobek doslouží v důsledku užití či běžného
  opotřebení úměrného délce a způsobu užívání. Na žádost kupujícího je prodávající
  povinen poskytnout záruku písemnou formou, umožňuje-li to povaha věci, postačuje
  namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci (obsahující
  jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační
  číslo, sídlo právnické osoby nebo bydliště fyzické osoby). Prodávající může
  poskytnout záruku přesahující rozsah záruční doby stanovené v zákoně, v záručním
  listu prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky. Nesplněním
  povinností týkajících se vydání záručního listu není platnost záruky dotčena.
  Je-li to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listu
  vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a
  způsob, jakým je možno uplatnit nároky, jež z ní plynou. Je-li na prodávané
  věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními
  právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této
  lhůty. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým
  užíváním, ani na vady, pro které byla sjednána nižší cena. Kupující může
  požadovat výměnu věci nebo výměnu součásti věci pouze není-li to vzhledem k
  povaze vady neúměrné. Po dobu prvních 6 měsíců záruční doby se přenáší důkazní
  břemeno v reklamačním řízení na prodávajícího).

Kontrola dodávky

 1. Kupující jo povinen zkontroloval obsah dodávky při převzetí zásilky od
  dopravce. Pokud obsah dodávky není kompletní, zboží je poškozeno nebo zboží
  neodpovídá uvedenému množství a popisu na přiložené faktuře, reklamuje kupující
  zásilku přímo u dopravce. Není-li možné z objektivních důvodů provést kontrolu
  dodávky hned při převzetí zásilky od dopravce, je kupující povinen tak učinit
  bez zbytečného odkladu a o zjištěných závadách neprodleně informovat
  prodávajícího.

Reklamace dodávky zboží

 1. V případě zjištěných závad se kupující zavazuje prodávajícího informovat do
  3 dnů od převzetí zboží e-mailem na adresu: pech@trimot.cz , písemným
  oznámením - faxem nebo poštou (s uvedením popisu závady a popis jejího vzniku,
  uvedením čísla objednávky, data nákupu a případným číslem účtu či adresou pro
  vrácení peněz).
 2. Kupující je povinen zajistit prohlídku předmětu plnění co nejdříve po
  přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění. Pokud kupující předmět plnění
  neprohlédne nebo nezařídí, aby byl prohlédnut v době přechodu nebezpečí škody na
  předmětu plnění, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce,
  pouze pokud prokáže, že tyto vady měl předmět plnění již v době přechodu
  nebezpečí škody na předmětu plnění.
 3. Vady, které mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, je
  kupující povinen oznámit prodávajícímu nejpozději do konce záruční doby.
 4. Kupující je povinen uplatňovat reklamaci předložením předmětu plnění a
  písemným oznámením (popř. faxem nebo e-mailem) obsahujícím co nejpodrobnější
  specifikaci zjištěné vady předmětu plnění nebo může takovou reklamaci uplatnit
  osobně.
 5. Při reklamaci předmětu plnění je kupující povinen prokázat zakoupení
  předmětu plnění u prodávajícího fakturou a současně dodacím listem (kopiemi).
  Prodávající není povinen přijmout k vyřízení reklamace předmět plnění,
  nepředá-li jej kupující se všemi součástmi a příslušenstvím.
 6. O výsledku reklamace je kupující informován způsobem sjednaným s
  prodávajícím (mailem, telefonicky, faxem, písemně), a to nejpozději do 30 dnů od
  převzetí předmětu plnění k vyřízení reklamace. V případě nutnosti posouzení vad
  zboží autorizovaným zástupcem výrobce zajistí prodávající posouzení oprávněnosti
  reklamace zpravidla do 15 dnů od převzetí předmětu plnění.

Neoprávněná reklamace

 1. Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li
  o závadu nespadající do záručních podmínek) může prodávající požadovat úhradu
  vzniklých nákladů za dopravu, opravu...).

Závěrečná ustanovení

 1. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1) Obchodního zákníku
  dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a
  povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a násl.
 2. Tato smlouva je uzavírána pomocí prostředků komunikace na dálku, s čímž obě
  smluvní strany vyjadřují svůj bezpodmínečný souhlas. Žádné náklady v souvislosti
  s uzavřením smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku nevznikají.
 3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou v souladu s právním řádem České
  republiky.